• 1$ = 10139.30 сум
  • 1€ = 11051.84 сум
  • 1₤ = 1488.73 сум