• 1$ = 8337.07 сум
  • 1€ = 9498.42 сум
  • 1₤ = 1564.15 сум