• 1$ = 8378.04 сум
  • 1€ = 9488.13 сум
  • 1₤ = 1538.47 сум