• 1$ = 8518.68 сум
  • 1€ = 9652.52 сум
  • 1₤ = 1461.18 сум