• 1$ = 10414.86 сум
  • 1€ = 12344.73 сум
  • 1₤ = 1364.58 сум