• 1$ = 9448.53 сум
  • 1€ = 10553.06 сум
  • 1₤ = 1631.62 сум