• 1$ = 10184.73 сум
  • 1€ = 11455.78 сум
  • 1₤ = 1484.74 сум