• 1$ = 8455.37 сум
  • 1€ = 9554.57 сум
  • 1₤ = 1465.83 сум