• 1$ = 8578.36 сум
  • 1€ = 9628.35 сум
  • 1₤ = 1524.28 сум