• 1$ = 8460.92 сум
  • 1€ = 9439.00 сум
  • 1₤ = 1397.58 сум