• 1$ = 9061.00 сум
  • 1€ = 10092.14 сум
  • 1₤ = 1615.01 сум