• 1$ = 9494.68 сум
  • 1€ = 10465.04 сум
  • 1₤ = 1662.18 сум