• 1$ = 9590.10 сум
  • 1€ = 10364.98 сум
  • 1₤ = 1425.19 сум