• 1$ = 9411.30 сум
  • 1€ = 10421.13 сум
  • 1₤ = 1655.43 сум